Huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging heeft Tuinvereniging Het Westen ook zijn reglementen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TUINVERENIGING HET WESTEN WORMERVEER

 

Opgericht 27-10-1965

________________________________________________________________

 

 

Artikel 1        Lidmaatschap

 1. De vereniging kent leden, duo-lidmaatschap en aspirant-leden.
 2. Een duo-lidmaatschap, bestaat uit twee leden die gezamenlijk een tuin huren. De rechten en plichten van een duo-lidmaatschap zijn gelijk aan de rechten en plichten van een enkelvoudig lidmaatschap. Met die uitzondering dat duo-leden gezamenlijk 1 stem hebben op de algemene ledenvergadering en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de gestelde verplichting van 3 werkochtenden per kalenderjaar.
 3. Het aspirant-lid wordt op de wachtlijst geplaatst en ontvangt alle informatie betreffende de vereniging.
 4. Aspirant-leden en leden dienen hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan het bestuur.
 5. Aan nieuwe leden wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen bij inschrijving.
 6. Als een aspirant-lid volwaardig lid wordt, dient deze €40,- borg te betalen voor de tuin alsmede een borg van € 7.50 voor de poort, aan de penningmeester. Hij/zij verkrijgt hierna de sleutel van de toegangspoort van het complex en een kopie van de statuten en reglementen.
 7. Ook is het mogelijk een sleutel van de kantine te krijgen, tegen een borg van €7,50, om gebruik te kunnen maken van de sanitaire voorzieningen.
 8. Bij opzegging en het opleveren van een schone tuin en inlevering van de sleutels worden de door het lid betaalde borgen geretourneerd.
 9. Een lid of een duo-lidmaatschap kan maximaal 180 m2 tuingrond huren.
 10. Als er aspirant-leden op de wachtlijst staan, gaan leden met een tuin van 50m2 die naar een tuin van 100m2 willen uitbreiden voor.
 11. Als leden meer dan 100m2 tuingrond willen huren door middel van de huur van een extra tuin, gaan aspirant-leden voor.
 12. Als een lid de eigen tuin opzegt om een tuin van meer dan 100m2 te huren, dan gaan leden voor op aspirant-leden.
 13. Indien een tuin niet verhuurd kan worden aan een aspirant lid of een lid die extra tuingrond wil, kan het bestuur besluiten om de tuin voor een termijn van een jaar te verhuren aan een tuinder die al de maximale hoeveelheid tuingrond huurt. 
 14. Indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of aanwijzingen van het bestuur, is dit een overtreding en kan het bestuur overeenkomstig de statuten en reglementen hiertegen optreden.

 

Artikel 2       Bezoekers

 1. Een lid mag bezoekers tot zijn tuin toelaten tot een maximum van 4 bezoekers.
 2. Het lid is er voorts verantwoordelijk voor dat de bezoekers van het lid zich op dezelfde wijze gedragen als van het lid wordt verlangd en dat zij op het tuincomplex en ten opzichte van de aangrenzende tuinen geen overlast veroorzaken. Indien de bezoeker van het lid door handelen of nalaten schade veroorzaakt is het lid hiervoor aansprakelijk en verantwoordelijk.
 3. Indien de bezoeker in strijd handelt met de statuten, reglementen of aanwijzingen van het bestuur, is dit een overtreding en kan het bestuur overeenkomstig de statuten en reglementen hiertegen optreden.

 

Artikel 3        Gebruik van de tuin

90% van de tuin dient gebruikt te worden voor het verbouwen van gewassen en/of sierplanten.

 

Artikel 4        Opstallen

 1. Per tuin mag aan opstallen geplaatst worden:
 1. 1 hobbykas met een maximale hoogte van 3 meter.
 2. En/of een platglasbak met een maximale hoogte van 1 meter.
 3. En/of een gereedschapskist.
 1. Voor de opstallen mag maximaal 10% van het totale tuinoppervlak gebruikt worden.
 2. Opstallen dienen degelijk gebouwd te zijn en moeten onderhouden worden en mogen geen overlast veroorzaken voor andere tuinders.
 3. Voor de hobbykas gelden de volgende regels;
 1. De hobbykas moet voor minimaal 80% bestaan uit lichtdoorlatend materiaal.
 2. Aanvragen dienen, voorzien van een tekening, ingediend te worden bij het bestuur.
 3. Voor plaatsing van de hobbykas is vooraf toestemming nodig van het bestuur. De hobbykas mag geen licht wegnemen voor aangrenzende tuinen.
 4. Bij de plaatsing van een kas bepaalt het bestuur waar deze op de tuin geplaatst mag worden.
 1. Wanneer opstallen niet meer voldoen aan boven gestelde regels maar in het verleden zijn gedoogd, zullen deze bij noodzakelijke vervanging ervan of door opzegging van de tuin moeten worden verwijderd of veranderd.

 

Artikel 5        Onderhoud van tuin en paden

 1. Verwacht wordt dat de leden de tuin goed onderhouden en bewerken. De paden langs de tuin dienen onkruidvrij gehouden te worden.
 2. Laagstambomen mogen niet hoger worden dan 3 meter.
 3. Wanneer een lid tijdelijk niet in staat is de tuin en paden goed te onderhouden en onkruidvrij te houden, dan stelt hij het bestuur op de hoogte en wordt samen met het bestuur gekeken naar een oplossing, zodat andere tuinders van deze tijdelijke situatie geen overlast ondervinden.
 4. Mocht deze tijdelijke situatie langer duren dan met het bestuur afgesproken dan kan dit leiden tot het opzeggen van het lidmaatschap.
 5. De leden dienen gereedschap en hulpmiddelen die op de tuin worden gebruikt (dit geldt voor gereedschap op de tuin zelf als ook voor de singel), zodanig op te bergen zodat er geen schade bij andere tuinders kan ontstaan. Als door nalatigheid er toch schade ontstaat is het lid op wiens naam de tuin is verhuurd verplicht deze schade te vergoeden.
 6. Materialen die door de leden naar de tuin worden gebracht, met het doel om er bouwsels, paden, afscheidingen of iets dergelijks van te maken, dienen binnen een periode van maximaal 2 maanden te zijn verwerkt. 
 7. De leden zijn verplicht om vóór de eerste tuinkeuring de tuin zodanig in orde te hebben dat deze gereed is voor een nieuw seizoen.

 

Artikel 6        Aardappelen en tomaten

 1. Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende adviezen m.b.t. het verbouwen van aardappelen en/of tomaten.
 2. Voor het poten van aardappelen geldt dat uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van pootaardappelen met een aantoonbaar N.A.K. gecertificeerd keurmerk.
 3. Voor tomaten geldt dat die uitsluitend in een kas verbouwd mogen worden.
 4. Bij overtreding van lid 2 en/of lid 3 volgt een mondelinge en schriftelijke waarschuwing het pootgoed onmiddellijk te verwijderen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan volgt opzegging van het lidmaatschap.

 

Artikel 7        Afval

 1. Aardappel- en/of tomatenloof dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde aardappelloofbak op het tuincomplex.
 2. Niet composteerbaar afval e.d. mag niet op de openbare weg of op het complex achtergelaten worden. Dit dient meegenomen te worden naar huis.
 3. Composteerbaar afval dient in de compostbakken van de vereniging óf in de eigen compostbak op de eigen tuin gedeponeerd te worden.
 4. Snoei-afval en niet composteerbaar afval van gewassen en/of sierplanten mag in de singel op de houtwal gedeponeerd worden.
 5. Bij overtreding van lid 1 en/of lid 2 volgt een mondelinge en schriftelijke waarschuwing. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan volgt opzegging van het lidmaatschap.

 

Artikel 8        Tuinkeuring

 1. Per jaar vinden er twee tuinkeuringen plaats waarvan de leden bericht krijgen en waarvan de data ook op de website vermeld staan.
 2. De tuinkeuring wordt gedaan door minimaal twee leden van de tuinkeuringscommissie namens het bestuur van de vereniging.
 3. Het verslag van de tuinkeuring wordt overlegd aan het bestuur.
 4. Als een tuin wordt afgekeurd krijgt de tuinder daarvan bericht van het bestuur. Er wordt per mail (of bij het ontbreken van een mailadres per post) een brief naar de tuinder gestuurd met daarin de reden van afkeur en de datum van herkeuring.
 5. Bij afkeur wordt de procedure gevolgd zoals verder in dit tuinreglement staat vermeld.
 6. Met de leden van de tuinkeuringscommissie wordt onder geen enkele voorwaarde op enigerlei wijze gecommuniceerd op straffe van een officiële waarschuwing.
 7. De leden zijn bij nalatig onderhoud op de eerste schriftelijke aanzegging verplicht maatregelen te treffen. Bij het constateren van nalatig onderhoud als volgt gehandeld:
 8. Het betrokken lid krijgt een schriftelijke aanzegging waarin hij/zij een termijn van 14 dagen wordt gegund om de tuin naar het oordeel van bestuur in goede staat te brengen.
 9. In overleg met het bestuur kan een andere termijn worden afgesproken.
 10. Na deze termijn vindt herkeuring plaats.
 11. Blijft het lid naar oordeel van het bestuur nog steeds in gebreke dan zal het bestuur handelen volgens artikel 5 van het statuut.

 

Artikel 9.      Bruikleen gereedschap van de vereniging

 1. De leden zijn aansprakelijk voor de hen geleende of in bruikleen ontvangen gereedschappen.
 2. Het in bruikleen gegeven materiaal dient gereinigd te worden teruggebracht op dezelfde dag waarop het in bruikleen werd gegeven.
 3. Het in bruikleen gegeven gereedschap mag niet zonder toestemming van het bestuur of beheerders van de loods aan derden in gebruik worden gegeven of het complex verlaten.       

 

Artikel 10      Verplichte werkzaamheden

 1. Een lid is verplicht zich in dienst te stellen van de tuinvereniging voor zoveel uren als noodzakelijk wordt geacht voor bepaalde werkzaamheden tot 9 uur per jaar met een maximum van 3 uur per werkochtend. Ook is het mogelijk, om in overleg met het bestuur, een alternatieve taak uit te voeren.
 2. Voor duo-leden geldt dat zij gezamenlijk verplicht zijn zich in dienst te stellen van van de tuinvereniging voor zoveel uren als noodzakelijk wordt geacht voor bepaalde werkzaamheden tot 9 uur per jaar met een maximum van 3 uur per werkochtend. Ook is het mogelijk, om in overleg met het bestuur, een alternatieve taak uit te voeren.
 3. Die leden welke zonder geldig excuus, dit ter beoordeling van het bestuur, niet meewerken wordt een bedrag ter hoogte van €15,- per gemiste werkochtend in rekening gebracht.
 4. Wanneer de opgelegde boete niet betaald wordt volgt opzegging van het lidmaatschap volgens artikel 5 uit de statuten.
 5. Wanneer het lid het eerstvolgende tuinseizoen nogmaals het aantal verplichte werkochtenden mist volgt opzegging van het lidmaatschap volgens artikel 5 uit de statuten.

 

Artikel 11      Poort

Bij het betreden en het verlaten van het complex dient de poort te worden gesloten.

 

Artikel 12      Verboden

                        Het is leden niet toegestaan:

 1. Wijzigingen in de aangewezen percelen aan te brengen, anders dan met toestemming van het bestuur
 2. Zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden. Uitzondering hierop zijn de leden van de tuinkeuringscommissie tijdens keuringsdagen.
 3. Handel of bedrijf op de tuinen uit te oefenen.
 4. Geschreven en/of gedrukte stukken aan te plakken of te verspreiden zonder overleg met het bestuur.
 5. Het complex te betreden of te verlaten anders dan door de officiële toegangen.
 6. Dieren te houden op de tuin.
 7. Hoogstambomen op de tuin te planten.
 8. De nummerbordjes op de tuinen te verwijderen of te verplaatsen.
 9. Sleutels anders dan door de vereniging ter beschikking gesteld te gebruiken.
 10. Muziek af te spelen op de tuin.
 11. Te fietsen op de tuinvereniging.
 12. Bestrijdingsmiddelen te gebruiken
 13. Kunstmest te gebruiken.
 14. Mulchen met schadelijke producten zoals pizzadozen (PFAS) of ander karton waar potentieel schadelijk materiaal in is verwerkt (plastic, coatings) en dergelijken.
 15. Om te sproeien, zonder dat het lid aanwezig is op de tuin.
 16. Indien er verzachtende omstandigheden zijn dan kan het bestuur in overleg met het lid anders doen besluiten betreffende artikel 12 verboden.
 17. Bij overtreding van artikel 12 volgt een mondelinge en schriftelijke waarschuwing. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan volgt opzegging van het lidmaatschap.

 

Artikel 13     Huisdieren

                     Het meenemen van huisdieren is toegestaan mits:

 1. Kort aangelijnd.
 2. Het huisdier geen tuinen betreedt van andere tuinders.

 

Artikel 14      Onrechtmatig gedrag

Tuinders dienen zich te gedragen ten opzichte van hun medetuinders, en daarom geldt het volgende:

 1. Beledigen van medetuinders leidt tot een gesprek met het bestuur. Dit kan leiden tot het opleggen van sancties.
 2. Het bedreigen of discrimineren van medetuinders leidt tot een directe opzegging van het lidmaatschap.
 3. Het gebruiken van fysiek geweld tegen medetuinders leidt tot een directe opzegging van het lidmaatschap.
 4. Diefstal van bezit van een medetuinder (daaronder vallen ook gewassen en vruchten) leidt tot een directe opzegging van het lidmaatschap.

 

Artikel 15      Gebouwen en eigendommen van de vereniging.

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden op het complex aanwezig.
 2. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem of haar aan eigendommen van de vereniging of medetuinders aangerichte schade.

 

Artikel 16     De kantine

 1. De dagelijkse gang van zaken wordt beheerd door een kantinecommissie.
 2. De kantine dient nieuwe manieren om inkomsten te genereren eerst voor te leggen aan het bestuur.
 3. De kantinecommissie dient het gebruik van de kantine door derden, eerst voor te leggen aan het bestuur.
 4. Ieder lid kan een sleutel krijgen van de kantine tegen een borg van €7,50. De borg dient betaald te worden aan de kantinecommissie.
 5. Leden met een kantinesleutel mogen gebruik maken van het sanitair.
 6. Het gebruik van huishoudelijke apparatuur, dient vooraf overlegd te worden met de kantinecommissie, met uitzondering van het koffiezetapparaat en de waterkoker.
 7. Het meenemen van spullen uit de kantine voor gebruik elders is niet toegestaan.

 

Artikel 17     De Loods

 1. De dagelijkse gang van zaken wordt beheerd door een loodscommissie
 2. Leden kunnen de loodscommissie benaderen indien zij gebruik willen maken van de loods en/of het gereedschap.
 3. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier gebruiken van het gereedschap.
 4. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken die gebeuren tijdens het gebruik van het gereedschap.

 

Artikel 18 klachtenprocedure

 1. Klachten dienen via mail of per brief en voorzien van naam en tuinnummer ingediend te worden bij het bestuur.
 2. Het bestuur zal binnen een termijn van 14 dagen via mail of per brief reageren op de klacht.

 

Artikel 19      Opzegging lidmaatschap

 1. Bij opzegging van het lidmaatschap of bij het veranderen van tuin dient de achter te laten tuin zwart en ontdaan van alle beplanting en bebouwing te worden opgeleverd. Uitzondering hierop zijn:
 1. Als er sprake is van overname of goedkeuring door een nieuwe huurder. Hierbij is overleg met bestuur absoluut noodzakelijk.
 2. Als er een waardevolle boom op de tuin staat hoeft deze niet te worden verwijderd. Dit na overleg met bestuur.
 1. Als er niet wordt gehandeld zoals in lid 1 is beschreven zal de vereniging de tuin opruimen waarbij de kosten zullen worden verhaald op de tuinder. In ieder geval ontvangt het lid de betaalde borg dan niet terug. 

 

Artikel 20      Algemene ledenvergadering

Over alles wat niet door de wet, statuten of reglementen is geregeld beslist de algemene ledenvergadering.

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 25 november 2022

                       

Je kunt het reglement ook downloaden