Bepaalde delen van deze website is alleen toegankelijk voor de leden.

Dit i.v.m. de AVG privacyregels.

Mocht u hier bij willen stuur mij dan even een mailtje. 

Werkochtenden voor de leden

Werkochtenden

Zoals u weet heeft de vereniging een aantal werkochtenden per jaar. Deze werkochtenden zijn bedoeld om diverse hoognodige werkzaamheden uit te voeren. 

Dit onderhoud door de leden is echt hard nodig omdat de vereniging niet kapitaal krachtig is om hoveniers etc. in te huren.

Volgens het tuin reglement bent u verplicht om minimaal 8 uur per jaar beschikbaar te zijn voor werkochtenden. In het reglement staat zelfs dat er een sanctie opgelegd kan worden van € 10. Zo ver willen wij het niet laten komen, u toch ook niet?!

Natuurlijk hebben wij begrip voor tuinleden die het zware werk niet meer kunnen verzetten en houden daar ook zeker rekening mee, en is niet alleen het werk belangrijk maar ook de saamhorigheid! 

U kunt de reglementen hier downloaden

bvd, Het bestuur

Formulier afmelden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Zoals elke vereniging heeft Tuinvereniging Het Westen ook zijn reglementen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINVERENIGING HET WESTEN WORMERVEER

Opgericht 27-10-1965

 

 

Regel 1

Aspirant leden dienen bij aanmelding €.7.50 inschrijfgeld te betalen. Het aspirant lid wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en ontvangt alle informatie betreffende de vereniging. Als een aspirant lid volwaardig lid wordt dient deze €40.00 borg te betalen aan de penningmeester. Hij/zij verkrijgt hierna de sleutel van de toegangspoort van het complex en een kopie van statuten en reglementen indien nog niet ontvangen. Bij opzegging en het opleveren van een schone tuin wordt deze borg geretourneerd.

Regel 2    

Per tuin mag aan opstallen geplaatst worden 1 hobbykas max. hoogte 2.20 mtr. en/of platglasbak max. hoogte 1 mtr. en/of een gereedschapskist, waarbij max. 10% van de oppervlakte van de tuin hiervoor mag benut worden.

Voor de hobbykas gelden de volgende regels;

 • De hobbykas moet voor minimaal 80% bestaan uit lichtdoorlatend materiaal.
 • Plaats; zodanig dat geen licht wordt weggenomen van belende tuinen.
 • Voor plaatsing van de hobbykas is vooraf toestemming nodig van het bestuur.
 • Aanvragen dienen, voorzien van een tekening,ingediend te worden bij het Bestuur.
 • Na akkoord dient een borgsom van €. 25.00 gestort te worden bij de penningmeester.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap en het zelf verwijderen en afvoeren van het afval wordt de borgsom terug betaald.

Regel 3

De leden zijn verplicht zich in dienst te stellen van de Vereniging voor zoveel uren als noodzakelijk wordt geacht voor bepaalde werkzaamheden op en aan het complex van Het Westen, tot 8 uur per jaar met een max. van 3 uur per keer.  Die leden welke zonder geldig excuus, dit ter beoordeling van het Bestuur, niet meewerken wordt een bedrag van €.10.00 in rekening gebracht. Onderling ruilen van opgelegde werktijden is mogelijk in overleg met het bestuur of coördinator van het werk.

Regel 4

De leden zijn verplicht om op 15 april de tuin zodanig in orde te hebben dat deze gereed is voor een nieuw seizoen.

Regel 5

Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende adviezen m.b.t. het verbouwen van aardappelen / tomaten. Informatie hierover is te verkrijgen bij het Bestuur of de Zaadcommissie. Voor het poten van aardappelen geldt bovendien dat uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van de door de Vereniging ingekochte rassen. De zaadcommissie zal op basis van ervaring en externe adviezen rassen inkopen welke het minste risico geven voor een Phytophthora-uitbraak op het complex. Bij overtreding van bovenstaand volgt een mondelinge en schriftelijke waarschuwing het potgoed onmiddellijk te verwijderen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven kan opzegging van het lidmaatschap volgen.

Regel 6

Aardappel- en tomatenloof dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde compostbak op het complex. Niet composteerbaar afval e.d. mag niet op de openbare weg of op het complex achtergelaten worden. Dit dient meegenomen te worden.

Regel 7

Verboden zijn;

 • Het houden van dieren op de tuin.
 • Het planten van hoogstambomen.
 • Het als lid in gebruik nemen van een tuin, terwijl enig ander lid van het huishouden waartoe hij/zij behoort reeds een volkstuin in gebruik heeft.
 • Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan.

Regel 8

Leden/tuinders zijn verantwoordelijk voor medetuinders op hun tuin. De vereniging treedt dan ook op voor alle (wan)daden van de medetuinder in contact met het lid/tuinder.

Regel 9

Over alles wat niet door de wet, statuten of reglementen is geregeld beslist de Algemene Ledenvergadering.

 

Regel 10   Gebouwen en eigendommen van de Vereniging.

 • De kantinecommissie bepaalt de tijden van opening van het onderkomen, zoals is vastgelegd in de taakstelling.
 • De Vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden op het complex aanwezig.
 • ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan eigen dommen van de Vereniging of medetuinders aangerichte schade.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 12 December 2003.

 

Je kunt het reglement ook downloaden